Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.
Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.

Jak złożyć wniosek przez internet ?

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może wystąpić o dotację ?

Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Co należy przygotować ?

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie o powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze, 
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta
wod_zal3_mojprad_190925_zaswiadczenie_osd.docx 0.02MB

Kroki jakie należy wykonać aby uzyskać dotację

1.    Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
2.    Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
3.    Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
4.    Dołącz wymagane załączniki.
5.    Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
6.    Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym.

7.    Wyślij dokumenty: wniosek z załacznikami.

8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.


Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników.
Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku

Ile zapłacisz ?

Usługa jest bezpłatna.

Shopping Cart
Scroll to Top